งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต่างๆ เพื่อให้บริการงานวิชาการ การพัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิต

  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ [ E-Office ]
  ระบบประชุมผู้บริหาร [ E-Meeting ]
  ระบบบริหารจัดการห้องเรียน [ RoomService ]
  SRC Mail
  ระบบลงทะเบียน MAC Address
  ระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต [Nontri Account]
  ดาวน์โหลด Software มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์