บริการรับ/ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  บริการรับ/ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้กับบุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตศรีราชา ที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ศรีราชา)ผ่านทางเวปไซต์ http://mail.src.ku.ac.th โดยไม่จำกัดพื้นที่การให้บริการ 
                  บริการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านระบบโทรศัพท์  บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่านระบบโทรศัพท์ให้กับบุคลากร และนิสิตของวิทยาเขตศรีราชา ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-3835-9900 (60 คู่สาย) โดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ศรีราชา) ในการเชื่อมโดยการเชื่อมต่อ 1 ครั้งสามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมง 
                  บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์วิทยาเขต  บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนหน้าเวปไซต์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต ผ่านระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยู่บนหน้าเวปไซต์ของวิทยาเขตศรีราชา 
                  บริการระบบเครือข่ายไร้สาย  บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาเขตศรีราชา โดยมีการติดตั้งจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายไว้จำนวนกว่า 70 จุด ทั้งนี้บุคลากรและนิสิตที่ใช้บริการได้จะต้องลงทะเบียนหมายเลข MAC Address ของการ์ดเครือข่ายไร้สายที่ระบบ SMART (http://smart.ku.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                  บริการระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ศรีราชา)  บริการออกบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (ศรีราชา) ให้กับบุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตศรีราชา เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆ ของวิทยาเขตศรีราชา และระบบสารสนเทศของวิทยาเขตบางเขตที่เปิดให้ใช้งานร่วมกันรวมถึงเป็นบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการออกสู่อินเตอร์เน็ต