งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง

ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230


โทร. 065 716 2630
สายด่วนเบอร์ภายใน :: งานบริการสารสนเทศ 666702,666704,666708 งานบริการเครือข่าย 666701,666705 งานบริการการเรียนการสอน 666703,666709