งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการและบริหารทรัพย์สิน

ชั้น 4 อาคาร 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทร. 065 716 2630
สายด่วนเบอร์ภายใน :: 
งานบริการสารสนเทศ 666702,666704
งานบริการเครือข่าย 666701,666705
งานบริการการเรียนการสอน 666709