งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบหน้าที่การให้บริการ การควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีผังโครงสร้าง และสถานะของเครือข่าย ดังนี้ 

  ช่องทางการติดต่อขอรับรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 
  ผังโครงสร้างระบบเครือข่ายภายในวิทยาเขตศรีราชา
  ตรวจสอบความหนาแน่นการใช้งานช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
  ระบบตรวจสอบเมล์ขยะ (SpamMail) และ Virus (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
  Virtual Private Network (VPN)
  Internet Protocol Version 6
  การจดทะเบียนโดเมนเนมสำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
  การจัดการบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรี
 
 
  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มก.
  ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มก.
  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มก.
  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไอพีแอดเดรสและชื่อโดเมนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มก.
  ข้อปฏิบัติการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์และยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้เครือข่ายให้สอดคล้องกับพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
  ข้อตกลงการใช้เครือข่าย มก.
  ข้อตกลงการเชื่อมต่อเครือข่าย มก.
  ข้อตกลงว่าด้วยการบริหารเครือข่ายในหน่วยงาน
  ข้อตกลงการขออนุญาตเปิดบริการเซิร์ฟเวอร์
  สรุปบทลงโทษ