ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
1174จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายหอพักนิสิต อาคาร 1,2,3 จำนวน 1 งานบริษัท วันโปร พลัส จำกัด0.00 
1173จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และแบตเตอรี่สำรองไฟ จำนวน 2 รายการบริษัท ธนวัตน์อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด0.00 
1172จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมติดเพดาน จำนวน 10 ตัวห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.การไฟฟ้า ศรีราชา0.00 
1171จ้างซ่อมน้ำเข้าคาร์บูเรเตอร์ ทะเบียน คยก 768 ชลบุรี จำนวน 1 งานออกเช็คในนาม เงินทดรองราชการฝ่ายอาคารสถานที่0.00 
1170จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ PoE จำนวน 10 เครื่องบริษัท สมาร์ทคอม ไอเดียส์ จำกัด0.00 
1169ซื้อน้ำมันรถผู้บริหารระหว่างวันที่ 16-22 ก.ค 65จ่ายเช็คเงินทดรองราชการฝ่ายอาคารฯ0.00 
1168ซื้อยางรองถังพักน้ำ,น๊อตยึดถังพักน้ำบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1167ซื้อช้อนส้อมถังน้ำบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1166ซื้อตู้พลาสติก7ชั้น6ตู้บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด0.00 
1165ซ่อมแอร์ห้อง 5316ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา0.00 
1164ซื้อไทม์เมอร์บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1163ซื้อขาตั้งทีวีบริษัท วันโปร พลัส จำกัด0.00 
1162จ้างเหมาบริการงานสวน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (งวด 10)บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จำกัด0.00 
1161จ้างเหมาบริการงานสวน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (งวด 10)บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จำกัด0.00 
1160ค่าชดใช้ค่าเสียหายสำนักงานบังคับคดี จังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา0.00 
1159ค่าเดินทางไปราชการอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ0.00 
1158จ้างเหมาปรับปรุงส่วนร้านค้า อาคาร 7 โรงอาหารกลาง งวดที่ 3บริษัท เอสอาร์เอส ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด0.00 
1157ขออนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิต ห้อง 6518ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา0.00 
1156ขออนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. การไฟฟ้า ศรีราชา0.00 
1155ขออนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถชมวิว จำนวน 2 คัน วันที่ 1 - 15 ก.ค. 65บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
1154ขออนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถบรรทุก ผอ 1113 ชบ จำนวน 1 คัน วันที่ 1 - 15 ก.ค. 65บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
1153ขออนุมัติหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 คัน วันที่ 1 - 15 ก.ค. 65บริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
1152จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2565บริษัท เมธานนท์ จำกัด0.00 
1151จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2565บริษัท เมธานนท์ จำกัด0.00 
1150จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิต ห้อง 1301,5114,5202ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวาพัฒนา0.00 
1149จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิต ห้อง 3507ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.เอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส0.00 
1148จ้างซ่อมแซม Booster Pump จำนวน 1 งานห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส0.00 
1147จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ตัวเลข แปะโต๊ะสอบ ขนาด 100*900 ซม.จำนวน 1 งานร้านพิมพ์นิยม0.00 
1146จ้างทำสติ๊กเกอร์เบอร์โทรแจ้งเหตุ ชนาด 30*21 เซนติเมตร จำนวน 100 แผ่นร้านพิมพ์นิยม0.00 
1145ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 9 เดือน (กรกฎาคม 2565) งวดที่ 7 งานทรัพย์สินฯบริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด0.00 
1144ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 9 เดือน (กรกฎาคม 2565) งวดที่ 7 งานอาคารฯบริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด0.00 
1143จ้างเหมาซ่อมจอรับภาพขนาด 200 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน บริษัท วันโปร พลัส จำกัด0.00 
1142จัดซื้อครุภัณฑ์จอภาพระบบสัมผัสแบบอัจฉริยะ (จอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องบริษัท วันโปร พลัส จำกัด0.00 
1141เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลการ ดิจิตอลกรวิทย์ ออกผล0.00 
1140ค่าไปรษณีย์ เดือนก.ค.65บจก.ไปรษณีย์0.00 
1139ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์บจก.แอลเอ็มจี0.00 
1138ค่าตอบแทน Ot เดือนก.ค.65โอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
1137ค่าตอบแทน พขร. ก.ค.65ชินวัตร0.00 
1136ค่าตอบแทน พขร. ก.ค.65โอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
1135ค่าผ่านทางพิเศษ 16-31 ก.ค.65งานอาคารฯ0.00 
1134ค่าผ่านทางพิเศษ Essy Passงานอาคารฯ0.00 
1133ค่าไฟฟ้าขัดข้องการไฟฟ้า0.00 
1132เงินสนับสนุนทุนวิจัยอ่านบทความโอนเข้าธนาคารทหารไทย0.00 
1131จ้างเหมายานพาหนะรับส่งอาจารย์พิเศษและเอกสาร (รอบเช้า-เย็น) ประจำเดือน ก.ค.65บริษัท โชคชัยอารีย์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด0.00 
1130จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางนอก 4 เส้น รถอีแต๋นบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
1129จัดซื้อตู้ Safty switch จำนวน 1 ตู้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.การไฟฟ้า ศรีราชา0.00 
1128จัดซื้อปากกาเมจิกสีน้ำเงิน,สติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4,หน้ากากกรองอากาศมีวาล์ว 3M N95บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด0.00 
1127ค่าโทรศัพท์บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ0.00 
1126ค่าโทรศัพท์อ.สุภัทร0.00 
1125ค่าโทรศัพท์บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ0.00 

พบทั้งหมด 106 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป >>