ชื่อบัญชีผู้ใช้ :  รหัสผ่าน :   
เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 666701


ปีงบประมาณ งาน (98 โครงการ)
หน้า
   1   2   3   4   5   6   7   
 
ลำดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ
1 โครงการประสานความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในส่วนของงานประสานงาน/ต้อนรับ/เยี่ยมเยือน หน่วยงานคู่สัญญา กิติยา ทัศนะบรรจง 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
2 โครงการพบปะ/ประชุม/จัดแผนการเรียนการสอนและทวนสอบ ประจำปีการศึกษา 2567 กุสุมา พิริยาพรรณ 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
3 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (M.B.A.65) ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 10 ม.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
4 โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการครัว (Kitchen Operational Skill Development) ชยพจน์ ลีอนันต์ 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
5 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวณัฐ ปัญญาสิม 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
6 ค่าใช้จ่ายทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์และบทความทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชวณัฐ ปัญญาสิม 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
7 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์และบทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชวณัฐ ปัญญาสิม 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
8 ค่าใช้จ่ายทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์และบทความทางวิชาการในวารสารระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ชวณัฐ ปัญญาสิม 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
9 ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ชวณัฐ ปัญญาสิม 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
10 โครงการ Share and Learn ณัฐธนัญ พจน์กระจ่าง 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
11 โครงการบริษัททัวร์จำลอง ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ 02 ม.ค. 2567 31 ส.ค. 2567
12 Marketing on the trip ศึกษาดูงาน ทัชชกร สัมมะสุต 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
13 Marketing Essential อบรมและพัฒนาทักษะทางการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2567 ทัชชกร สัมมะสุต 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
14 Marketing Competition ลงแข่งความรู้วิชาการ 2567 ทัชชกร สัมมะสุต 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567
15 Marketing Communication and community สื่อสารและสร้างสรรค์ 2567 ทัชชกร สัมมะสุต 01 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567

พัฒนาโปรแกรม : หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Copyright © 2020 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ. All Rights Reserved.