วันที่เวลาชื่อ - สกุล ผู้นัดหมายบริการสถานะ
30 ตุลาคม 256209:00 น. ศุภิสรา แจ่มศรี [ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ]การปรึกษาเดี่ยวยืนยันนัดหมาย
30 ตุลาคม 256209:00 น. นางสาวรษิกา เลิศตารักษ์ [ วิทยาการจัดการ ]การปรึกษาเดี่ยวยืนยันนัดหมาย
30 ตุลาคม 256213:00 น. บุคลากร [ กิจการนิ สิต ]การปรึกษาเดี่ยวยกเลิกตารางนัดหมาย
1 พฤศจิกายน 256209:00 น. ศุภิสรา แจ่มศรี [ วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ]การปรึกษาเดี่ยวยกเลิกตารางนัดหมาย