ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
253ค่าจ้างเหมานิสิต พัชรินทร์0.00 
252ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจินตนา อินตรา0.00 
251ขอจัดซื้อน้ำมันรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร วันที่ 29-30 ต.ค. 61สั่งจ่ายคุณอลงกต โขมพัฒน์0.00 
250จ้างเหมาผลิตน้ำดื่ม KU SRC (2,000 แพ็ค)บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด0.00 
249ขอจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไส้กรองน้ำ) จำนวน 3 รายการบ้านไฟฟ้า บ่อวิน0.00 
248ซ่อมแซมยานพาหนะ (นง-639,84-8975)จ่ายเช็คนายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
247ขอให้จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 2307 , 2314 หอพักนิสิตห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เซอร์วิส0.00 
246จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 7312 8302 8524 หอพักนิสิตห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เซอร์วิส0.00 
245ซ่อมแซมยานพาหนะ (40-0836)อู่เจริญยนต์ (โดยนายสมจิต อยู่สุข)0.00 
244จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กกล่องและทินเนอร์) จำนวน 2บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
243จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
242จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ลูกฟิวส์)ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.การไฟฟ้า ศรีราชา0.00 
241ขอดำเนินการจัดจ้าง/จัดซื้อวัสดุประปา (ชุดฝารองนั่ง,ปูนขาว)บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
240โครงการพัฒนาวิชาการนายณัฐพล จันทร์พาณิชย์0.00 
239โครงการพัฒนาวิชาการนายสุจินต์ วันชาติ0.00 
238โครงการพัฒนาวิชาการนายสุจินต์ วันชาติ0.00 
237โครงการพัฒนาวิอาการ นายณัฐพล จันทร์พาณิชย์0.00 
236คืนเงินค่าประกันสิ่งพิมพ์นางสาววริศรา สมรูป0.00 
235คืนเงินค่าค้ำประกันสัญญา 13/2560บจก.ซีรีน คอร์ป0.00 
234จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (เดือนตุลาคม 2561) (กอง 3)บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด0.00 
233จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (เดือนตุลาคม 2561) (กอง 1)บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด0.00 
232จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (แมคคานิคอลซีลปั๊มน้ำ) จำนวน 1 ตัวบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
231ขอนำยานพาหนะเข้าเปลี่ยนถุงลม 2 ข้าง ทะเบียน 40-0925 ชลบุรีบริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด0.00 
230ขอดำเนินการจ้างเหมาซ่อมสุขภัณฑ์ชักโครกและท่อระบายน้ำอุดตัน ห้อง R310นายอินถา กองธรรม0.00 
229จัดซื้อ Dry Run/Load Protection relay ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.การไฟฟ้า ศรีราชา0.00 
228ขอเช่าใช้บริการสัญญาณติดตามรถยนต์ GPSบริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด0.00 
227จัดซื้อครุภัณฑ์ในการติดตั้งระบบปรับอากาศประจำอาคารเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการบริษัท ไอย์ทิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด0.00 
226ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศซีลเลอร์ ประจำอาคาร 13 พลศึกษาบริษัท ทีเค เจนเนอรัล เซอร์วิส จำกัด0.00 
225ขอให้จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันและฝารองนั่งชักโครก) จำนวน 2 รายการบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
224จัดซื้อน้ำกลั่นบริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
223จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักบุคลากร R608ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เซอร์วิส0.00 
222ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานางสาวศรัณยภัทร พูลผล0.00 
221ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานายภาระตะธีร์ บุญทวี0.00 
220ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานายธิติภูมิ โสมแกผ้ว0.00 
219ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานายไทยรัฐ หวานสนิท0.00 
218ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานายอานุภาพ ชัยดา0.00 
217ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานายธนภณ ศรีชติกุล0.00 
216ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานายชรินทร์ สาสูงเนิน0.00 
215ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานายธิติกร ติ้วเอม0.00 
214ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานางสาวพนัชกร อมะรักษ์0.00 
213ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานางสสวสุนิสา อินกะวงศ์0.00 
212ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานายจักรพงษ์ ไชยชาติ0.00 
211ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานางสาวสุนารี สีแสง0.00 
210ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานางสาวณัฐธิดา สำอางค์อินทร์0.00 
209ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานางสวปัฐมาภรณ์ ตุนพันธ์0.00 
208ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานางสวฐิตาภา รามโกมุท0.00 
207ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานายมูฮัมหมัดยนี หะยีซอ0.00 
206ขออนุมัติเบิกต่าตอบแทนแพทย์และค่ายานพาหนะพญ.จินดารรัตน์ เลาหไทมงคล0.00 
205ขออนุมัติเบิกต่าตอบแทนแพทย์และค่ายานพาหนะนายณรงค์ จงอร่ามเรือง0.00 
204ขออนุมัติเบิกต่าตอบแทนแพทย์และค่ายานพาหนะเกรียงไกร สุวรรณแพร่0.00 

พบทั้งหมด 978 รายการ รวมทั้งหมด : 20 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10].......[18][19][20] หน้าถัดไป >>