ปีงบประมาณ ::   รายการทั้งหมด   กำลังดำเนินการ   ดำเนินการเรียบร้อย                                                           ::   
เลขรับ รายการ/เรื่อง ห้าง/ร้าน/บริษัท จำนวนเงิน
หน้าเช็ค
เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย วันที่อนุมัติจ่าย
1949ค่า พ.ร.บ.และค่าภาษีรถจักรยานยนต์นายอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1948ขออนุมัติเบิกโครงการพัฒนาวิชาการนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์0.00 
1947ขออนุมัติเบิกโครงการพัฒนาวิชาการดร.ยอดชาย เตียเปิ้น0.00 
1946ขอให้จัดซื้อน้ำมันรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน วันที่ 8-14 มี.ค. 61สั่งจ่ายคุณอลงกต โขมพัฒน์0.00 
1945จ้างเหมาผลิตน้ำดื่ม KU SRCบริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด0.00 
1944ซ่อมแซมยานพาหนะ (ตรวจเช็คสภาพตามกำหนดระยะ 137,581 กม.) กษ-141บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จำกัด0.00 
1943จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 600 ลิตรบริษัท จันทร์เพ็ญแก๊ส จำกัด0.00 
1942ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมผนังถังสำรองน้ำ 2 (ประตู 1)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษ.ธัญญะผล0.00 
1941ขอดำเนินการจ้างเปลี่ยนแผงคอล์ยร้อน และซ่อมระบบท่อน้ำยาทีรั่ว ห้อง 1101 ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เวิลด์ แอร์ โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด0.00 
1940ขอจัดส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาบริการน๊อตยึดไดร์ ทะเบียน 40-0836 ชลบุรีบริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ออโต้ไทร์ จำกัด0.00 
1939จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ บริษัท เจริญพร ศรีราชา จำกัด0.00 
1938ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561นางสาวธนวรรณ แก้วพิทักษ์0.00 
1937ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561นายพรกรัณย์ ธนไพโรจน์0.00 
1936ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561นายณัฐพงศ์ แสงสว่าง0.00 
1935ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561นางสาววิภาสินี สมหวัง0.00 
1934ขอให้ซ่อมแซมห้องพักบุคลากร อาคารพักอาศัย 1 จำนวน 1 งานนางเรณู ธีระวัฒนะ0.00 
1933ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561นายชนินทร์ หลิ่มสาโรช0.00 
1932ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561นางสาวณัฐพร กองเพ็ง0.00 
1931ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 25610.00 
1930ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561นายกวินวัชร์ วีรนนท์วัฒนกุล0.00 
1929ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561นางสาวยลธิดา อู่อ้น0.00 
1928ค่าตอบแทนนิสิตช่วยเหลือพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561นายเทพบดี แก้ววิจิตร0.00 
1926ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกุมภาพันธ์ 61นางพวงพิศ โฆสิตสมิต96,166.00 5137217320 มี.ค. 6121 มี.ค. 61
1925ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน OT เดือนกุมภาพันธ์ 61นางพวงพิศ โฆสิตสมิต96,166.00 5137217320 มี.ค. 6121 มี.ค. 61
1923ขออนุมัติเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการอ.เชิดวงศื แสงศุภวานิช0.00 
1922ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอ่านหนังสือสำหรับนิสิตหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน)0.00 
1921คืนเงินให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นนายปรวรรต บุญยิ่ง0.00 
1920คืนเงินให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นนายจาตุรนต์ ยี่ฉุ้น0.00 
1919คืนเงินให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นนางสาวนริศรา นนท์ศรีเมือง0.00 
1918คืนเงินให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นนายพงศธร จริตเพ็ชร0.00 
1917คืนเงินให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นนางสาวพิมพ์สินี บุญสาร0.00 
1916คืนเงินให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นนางสาวรุ่งรัตน์ อุไร0.00 
1915คืนเงินให้นิสิตนายภาวิต อเนกเวียง0.00 
1914ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หลอดไฟ)บริษัท ปิยะพันธ์วิศวกรรมไฟฟ้า จำกัด0.00 
1913คืนเงินให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นโอนเข้าธนาคารกรุงเทพ0.00 
1912คืนเงินให้นิสิตโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ0.00 
1911คืนเงินให้นิสิตโอนเข้าธนาคารกรุงเทพ0.00 
1910จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำพักอาศัยบุคลากร (ห้องR605)นายอินถา กองธรรม0.00 
1909จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (จุลินทรีย์ชนิดผง)บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด0.00 
1907ค่าจ้างเหมาบริการเคเบิ้ลทีวี คอนโด เดือนมีนาคม 2561บจก.พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา0.00 
1906ค่าเคเบิ้ลทีวี เดือนมีนาคม 2561บจก.ทีวี โทรทัศน์ ทางสายศรีราชา0.00 
1905ค่าโทรศัพท์อ.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ0.00 
1904ค่าโทรศัพท์ เือนมกราคม 2561บจก. ดีแทค ไตรเน็ต0.00 
1903ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์อ.จุมพฏ บริราช0.00 
1902ค่าโทรศัพท์ คอนโด เดือนมกราคม 2561บจก.ทีโอที0.00 
1901คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตนางสาวอริสา ทองนวล0.00 
1900คืนเงินค่าประกันห้องพัก นางสาวพิณทอง ไสวงาม0.00 
1899คืนเงินค่าประกนของเสียหายคอนโดนางสาววิไลวรรณ หยงหนู0.00 
1898ขอให้จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำชนิด ROบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)12,470.90 5137217520 มี.ค. 6121 มี.ค. 61
1897ขอให้จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.เอส.เซอร์วิส0.00 

พบทั้งหมด 366 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าถัดไป >>