ขั้นตอนการลงทะเบียน MAC Address สำหรับเครือข่ายไร้สาย วิทยาเขตศรีราชา

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย KUWIN และ KUWIN-AIS ต้องลงทะเบียน MAC Address เท่านั้น 
จึงจะสามารถใช้งานได้

1. เชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายไร้สายผ่าน SSID ชื่อ KUWIN-RegisMAC ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

2. เข้าเว็บไซต์ https://smart.ku.ac.th
3. ใส่บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และเลือกวิทยาเขตเป็น วิทยาเขตศรีราชา ดังรูปที่ 2
หมายเหตุ : - บัญชีผู้ใช้งาน คือ Nontri Account (ศรีราชา) สำหรับใช้ login ออกอินเตอร์เน็ต


รูปที่ 2

4. เลือก "เพิ่มการ์ดเครือข่ายไวเลส" สำหรับลงทะเบียนหมายเลข MAC Address ของการ์ดเครือข่ายไร้สาย ดังรูปที่ 3


รูปที่ 3

5. กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ครบทุกช่อง ดังรูปที่ 4 โดยช่อง MAC Address จะมีตัวอย่างการกรอก และ วิธีค้นหา MAC Address หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ http://it.vit.src.ku.ac.th/RegisMAC/macAddress/index.html


รูปที่ 4

6. เมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ 5. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายผ่าน SSID ชื่อ KUWIN ดังรูปที่ 5 เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทันที


รูปที่ 5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต (ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ เดิม)
ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ โทร 038-352-805