ชื่อบัญชีผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
  

ปีงบประมาณ งาน (12 โครงการ)   
 
ลำดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ
1 จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมสระว่ายน้ำ จักรา ราชฤทธิ์ 01 ต.ค. 2561 31 ม.ค. 2562
2 จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมการขอใช้ห้องต่างๆ จักรา ราชฤทธิ์ 01 ต.ค. 2561 31 ม.ค. 2562
3 วิเคราะห์ภาระงานที่เป็นระบบและเป็นธรรม จักรา ราชฤทธิ์ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
4 การปรับบุคลากรให้ตรงตามโครงสร้างสำนักงานวิทยาเขต จักรา ราชฤทธิ์ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
5 โครงการจัดทำแผนสำนักงานวิทยาเขต ทิพวรรณ จันทพันธ์ 01 ม.ค. 2554 30 เม.ย. 2562
6 โครงการจัดการความรู้ นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
7 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
8 พัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
9 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
10 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562
11 โครงการด้านประกันคุณภาพสำนักงานวิทยาเขต พัชรินทร์ รอดชูแสง 01 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561
12 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ยรรยง ดำรงค์พิวัฒน์ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562

พัฒนาโปรแกรม : หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Copyright © 2017 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ. All Rights Reserved.