ชื่อบัญชีผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
  

ปีงบประมาณ งาน (12 โครงการ)   
 
ลำดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ
1 โครงการจัดทำแผนสำนักงานวิทยาเขต ทิพวรรณ จันทพันธ์ 01 ม.ค. 2554 30 เม.ย. 2562
2 โครงการจัดการความรู้ นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
3 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขต นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
4 พัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
6 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร นุจิยาพร โพธิดอกไม้ 01 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562
7 โครงการด้านประกันคุณภาพสำนักงานวิทยาเขต พัชรินทร์ รอดชูแสง 01 พ.ย. 2561 31 ธ.ค. 2561
8 จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมสระว่ายน้ำ ยรรยง ดำรงค์พิวัฒน์ 01 ต.ค. 2561 31 ม.ค. 2562
9 จัดทำประกาศค่าธรรมเนียมการขอใช้ห้องต่างๆ ยรรยง ดำรงค์พิวัฒน์ 01 ต.ค. 2561 31 ม.ค. 2562
10 วิเคราะห์ภาระงานที่เป็นระบบและเป็นธรรม ยรรยง ดำรงค์พิวัฒน์ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
11 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ยรรยง ดำรงค์พิวัฒน์ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
12 การปรับบุคลากรให้ตรงตามโครงสร้างสำนักงานวิทยาเขต ยรรยง ดำรงค์พิวัฒน์ 01 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562

พัฒนาโปรแกรม : หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Copyright © 2017 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ. All Rights Reserved.