ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    ตะลุยโลกนักลงทุน (THE INVESTOR WORLD)
ที่ปรึกษาโครงการ :    ดร.สิริเกล้า สังขพันธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวฐิติกานต์ รุ่งเรือง
หลักการและเหตุผล :    สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดโครงการตะลุยโลกนักลงทุน (THE INVESTOR WORLD) โดยโครงการจัดทำขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการลงทุน ประเภทของการลงทุน การวางแผนทางการเงิน การเทรดหุ้น และเรื่องของสินทรัพย์ ให้แก่นักลงทุนมือใหม่ที่สนใจ รวมถึงการแชร์ประสบการณ์จริงของผู้ลงทุน เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจให้แก่นิสิตที่เข้ามาอบรม โดยทางสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อบรมจะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปศึกษาเพิ่มเติม ต่อยอด ประยุกต์ หรือ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อให้นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศึกษาถึงแนวทางในการลงทุน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
  2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นิสิตที่เข้ามาอบรม ได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง และสังคม
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  :

 เชิงคุณภาพ  :
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  :

 เชิงคุณภาพ  :
สถานที่จัด :   
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    50 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินบำรุงกิจกรรมนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย