ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    พี่น้องร้องเพลง (1 song we sing)
ที่ปรึกษาโครงการ :    นางสาวนพิมพ์พร แสงวิเชียร
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวพิยดา ม่วงใจรัก
หลักการและเหตุผล :    เนื่องด้วยกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นิสิตชั้นปีที 1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ทราบถึงเพลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ เพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดังนั้นทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จึงได้ทำการจัดโครงการสอนน้องร้องเพลงขึ้น เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สามารถร้องเพลงประจำคณะ และ เพลงประจำมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในแบบของ On-site
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในเพลงของสถาบัน และมีความภาคภูมิใจในสถาบัน
  2. เพื่อให้นิสิตสามารถร้องเพลงของสถาบันได้อย่างถูกต้องและพร้อมเพรียงกัน
  3.
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมจำนวน 400 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 80 จากจำนวน 400 คน คิดเป็น 320 คน

 เชิงคุณภาพ  : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐานในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แนวทางการปรับตัวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยในระดับไม่ น้อยกว่า 3.51 คะแนน
สถานที่จัด :    ณ อาคาร 13 พละศึกษา
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    400 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินบำรุงกิจกรรมนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าชุดอาหารว่าง (20 บาท x 1 มื้อ x 400 ) 8,000
รวมทั้งสิ้น 8,000