ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    เตรียมความพร้อมสู่คณะวิทยาศาสตร์ (Ready for science)
ที่ปรึกษาโครงการ :    นางสาวนพิมพ์พร แสงวิเชียร
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายวิศรุต โกศล
หลักการและเหตุผล :    เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เกิดความพร้อมและพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ดังนั้นสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จึงจัดทำโครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ การคำนวณ และการเขียนโปรแกรม ที่นิสิตจะต้องใช้ในการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อทบทวนความรู้ในวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1
  2. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 สามารถปรับตัวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น
  3. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักรุ่นพี่และเพื่อนต่างสาขา
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 80 จากจำนวน 300 คน คิดเป็น 244 คน

 เชิงคุณภาพ  : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐานในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แนวทางการปรับตัวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยในระดับไม่ น้อยกว่า 3.51 คะแนน
สถานที่จัด :    อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    300 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินบำรุงกิจกรรมนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 300 ) 15,000
2 ค่าชุดอาหารว่าง (20 บาท x 2 มื้อ x 300 ) 12,000
3 ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (ปากการ, กระดาษ, ปากกาลบคำผิด) 500
รวมทั้งสิ้น 27,500