ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    พัฒนาศักยภาพสภาผู้แทนนิสิต
ที่ปรึกษาโครงการ :    นายสุริยัน ส่องประทีป
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายขจรศักดิ์ สุขศิลา
หลักการและเหตุผล :    เนื่องด้วยสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสติได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อดำรงตำแหน่งในการทำงานปีการศึกษา 2566 จึงคำนึงถึงระบบระเบียบการทำงานในองค์กร เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่ถูกต้องและเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ในการทำงานในองค์กรต่าง เมื่อจบการศึกษา ทางสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต จึงจัดให้มีโครงการ 'พัฒนาศักยภาสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต'
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต ได้พัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเป็นผู้นำนิสิตที่ดีและเหมาะสม
  2. เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกองค์กร
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 80 จากจำนวน 35 คน คิดเป็น 28 คน

 เชิงคุณภาพ  : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเป็นผู้นำนิสิตที่ดีและเหมาะสมในระดมไม่น้อยกว่า 3.51 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกองค์กรในระดับไม่น้อยกว่า 3.51
สถานที่จัด :    อาคาร 28 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    35 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินบำรุงกิจกรรมนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าอาหาร (70 บาท x 1 มื้อ x 35 ) 2,450
2 ค่าอาหารว่าง (50 บาท x 2 มื้อ x 35 ) 3,500
3 ค่าเสื้อองค์กร x 35 ) 8,750
4 ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์องค์กร x 100 ) 7,000
5 ค่าวัสดุสำนักงาน 2,100
6 ค่าตอบแทนบุคคลากร x 2 ) 400
7 ค่าอาหารบุคคลากร (70 บาท x 1 มื้อ x 2 ) 140
รวมทั้งสิ้น 24,340