ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    จำหน่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
ที่ปรึกษาโครงการ :    นายทัชชกร สัมมะสุต
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวอิสรวดี ปังประเสริฐ
หลักการและเหตุผล :    องค์การบริหาร องค์การนิสิต ได้มีการจัดตั้งโครงการจำหน่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องหมาย ประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้จัดโครงการได้ฝึกประสบการณ์ในฐานะผู้ประกอบการและศาสตร์ของการบริหารจัดการและเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ในการซื้อชุดนิสิต ชุดพละและเครื่องหมาย ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่ประจำ ปีการศึกษา 2566 ได้รับชุดนิสิต ชุดพละ และเครื่องหมายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ : 
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : จำนวนยอดขายสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องหมาย 800,000 บาท

 เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในกิจกรรมโดยวัดได้จากแบบประเมินที่ผู้จัดกิจกรรมได้ให้ผู้เข้าร่วมประเมิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มียอดขายสุทธิเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 80 จากจำนวนยอดขายที่คาดว่าจะได้รับ 800,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็น 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน โดยวัดได้จากแบบประเมินโครงการ
สถานที่จัด :    อาคาร 1 บริการวิทยาการ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถนนสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผ่านช่องทาง Line My Shop
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    0 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินสะสมองค์กรนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าถุงพลาสติกหูหิ้วขนาด 18*30 (90บาท*30แพ็ค) 2,700
2 ค่าถุงพลาสติกหูหิ้วขนาด 14*23 (85บาท*75แพ็ค) 6,375
3 ต้นทุนสินค้าเพื่อจำหน่าย 422,400
รวมทั้งสิ้น 431,475