ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    ปรับพื้นฐาน (PRE SESSIONAL ECONOMICS)
ที่ปรึกษาโครงการ :    ดร.สิริเกล้า สังขพันธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวพัชริศา วัชรชัยสมร
หลักการและเหตุผล :    เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีการดําเนินการรับนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ประจําปี 2566 ซึ่งนิสิตที่ เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมีความรู้พื้นฐานที่ไม่เท่ากัน จึงต้องปรับตัวในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุผลนี้ทางสโมสรนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จึงมองเห็นความสําคัญในการจัดโครงการ 'ปรับพื้นฐาน (PRE SESSIONAL ECONOMICS)' เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เข้าใจในรายวิชาที่ศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยจะสอดแทรกทักษะและความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รวมถึงต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และคณาจารย์ จากกิจกรรมสันทนาการที่จะจัดขึ้นภายในโครงการ
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อให้นิสิตใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์ 1 เบื้องต้น และวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ที่แตกต่างกันสามารถปรับตัวก่อนเริ่มเรียนในรายวิชาหลักในภาคการศึกษาแรก
  2. เพื่อให้นิสิตใหม่ที่เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมจํานวน 150 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมวัดได้จากแบบประเมิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 80 จากจํานวน 150 คน คิดเป็น 120 คน

 เชิงคุณภาพ  : 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้พื้นฐาน ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
สถานที่จัด :    อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    150 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินบำรุงกิจกรรมนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าเอกสารประกอบการสอน (409 บาท x 1 1) 409
2 ค่าอาหารว่าง (30 บาท x 150 1) 4,500
3 ค่าอาหารกลางวัน (40 บาท x 150 1) 6,000
รวมทั้งสิ้น 10,909