ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    เปิด 'Sing' วิศวะ
ที่ปรึกษาโครงการ :    ผศ.จิรโรจน์ บูรณะโรจน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาววรารักษ์ บุญธรรม
หลักการและเหตุผล :    เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดกิจกรรมเปิด 'Sing' วิศวะ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงประจำมหาวิทยาลัยและคณะ โดยเน้นการสอนร้องเพลงประจำคณะ อันจะทำให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของคณะผ่านบทเพลง เนื่องจากเพลงเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อถึงจิตใจของมนุษย์ได้ง่าย อีกทั้งกิจกรรมยังก่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในทางที่ดี ดังนั้นสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงวิศวะขึ้น เพื่อให้นิสิตได้เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกัน และได้เรียนรู้ความเป็นมาของคณะผ่านบทเพลงของคณะ
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความผูกพันกับคณะ และมหาวิทยาลัยมากขึ้น
  2. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้มีความกล้าแสดงออก และฝึกทักษะความเป็นผู้นำในการออกมานำร้องเพลง
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 550 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม วัดได้จากแบบประเมิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เกิน ร้อยละ 80 จากจำนวน 550 คน คิดเป็น 440 คน

 เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
สถานที่จัด :    ณ อาคาร 13 พลศึกษา
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    550 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินบำรุงกิจกรรมนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน 3,000
2 ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรม 2,500
3 ค่าอาหารว่าง (50 บาท x 550 ระบุ) 27,500
รวมทั้งสิ้น 33,000