ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    อบรมเครือข่ายผู้นำ (Cultivate Leadership)
ที่ปรึกษาโครงการ :    ผศ.ปฐมวัฒน์ สุระประจิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวชญานิศ บุญรักษา
หลักการและเหตุผล :    สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำให้กับนิสิต โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการจัดกิจกรรมต่อไป และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำให้กับผู้นำนิสิตคณะกรรมการสาขาและนิสิตชั้นปีที่ 2 ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมของสาขา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในระดับกลุ่มผู้นำกิจกรรมซึ่งจะช่วยประสานให้กิจกรรมสำเร็จไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 2 ในคณะวิทยาการจัดการ ได้ทราบนโยบายในการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้แก่นิสิต 2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 2 ระหว่างเครือข่ายผู้นำนิสิตและคณะกรรมการสาขาในการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนิสิต 3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำและผู้ตามให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเพิ่มทักษะในการทำงานให้เกิดความเป็นทีม 4. เพื่ิอสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของนิสิตในแต่ละสาขาให้เกิดความรักแและความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเกิดความร่วมมือที่ดีและประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมจำนวน 55 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 80 จากจำนวน 55 คน คิดเป็น 44 คน

 เชิงคุณภาพ  : 1)นิสิตรับทราบนโยบายในการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มีความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีในระดับไม่น้อยกว่า3.51คะแนน 2)นิสิตมีความพร้อมในการเป็นผู้นำรวมถึงมีทักษะในการทำงานเป็นทีมในระดับไม่น้อยกว่า3.51คะแนน 3)เครือข่ายผู้นำนิสิตและคณะกรรมการได้มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นในระดับไม่น้อยกว่า3.51คะแนน 4)นิสิตสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในแต่ละสาขาเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเกิดความร่วมมือที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานในระดับไม่น้อยกว่า3.51คะแนน
สถานที่จัด :    ชั้น 8 อาคาร 28 อาคารอเนกประสงค์และการประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    55 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินบำรุงกิจกรรมนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าอาหารกลางวัน (70 บาท x 1 มื้อ x 55 ) 3,850
2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม (50 บาท x 2 มื้อ x 55 ) 5,500
3 ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรม 6,000
4 เสื้อค่าย x 35 ) 5,250
รวมทั้งสิ้น 20,600