ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    ภูมิคุ้มกันแห่งเสียงเพลง (Blue Melody)
ที่ปรึกษาโครงการ :    ผศ.ปฐมวัฒน์ สุระประจิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวพัชรี เสกขา
หลักการและเหตุผล :    เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และนิสิตรุ่นน้อง ภายในโครงการจะมีการสอนน้องร้องเพลง มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ และมีการจับสายรหัส เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 กับนิสิตรุ่นพี่ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการถ่ายทอดสิ่งสำคัญต่างๆ ผ่านทางเสียงเพลง และกิจกรรมที่จัดขึ้น
วัตถุประสงค์ : 
  1. 1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตรุ่นพี่และนิสิตรุ่นน้องภายในคณะวิทยาการจัดการ
  2. 2) เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ
  3. 3) เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะวิทยาการจัดการ โดยผ่านการถ่ายทอดและชี้แจงให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา เพลง และข้อมูลต่างๆ
  4. 4) เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เกิดความสนุกสนานและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
  5. 5) เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทราบถึงกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,000 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจำนวนผู้เข้าร่วมจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 80 จากจำนวน 1,000 คน คิดเป็น 800 คน

 เชิงคุณภาพ  : 1) นิสิตชั้นปีที่ 1 ของคณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะวิทยาการจัดการทราบถึงประวัติความเป็นมา เพลง และข้อมูลต่างๆที่สำคัญในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 2) มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตรุ่นพี่ และนิสิตรุ่นน้องภายในคณะวิทยาการจัดการในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 3) เพื่อเป็นการต้อนรับ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตของคณะวิทยาการจัดการในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 4) มีการปลูกฝังแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
สถานที่จัด :    อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    1000 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินบำรุงกิจกรรมนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าเหรียญรุ่น (50 บาท x 1 เหรียญ x 800 ) 40,000
2 ค่าอาหารว่าง (50 บาท x 1 มื้อ x 1000 ) 50,000
3 ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 4,000
4 เงินสนับสนุนสาขา (1,500 บาท x 7 สาขา) 10,500
5 ค่าเครื่องเสียงและไฟสนาม 15,000
6 ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 2,500
รวมทั้งสิ้น 122,000