ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    จำหน่ายเสื้อและของที่ระลึก คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ที่ปรึกษาโครงการ :    นางสาวนพิมพ์พร แสงวิเชียร
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นางสาวญาณิศา แสงทองฟ้า
หลักการและเหตุผล :    จำหน่ายสินค้าที่ระลึกของคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาประกอบด้วย เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโปโล เสื้อยืดและของที่ระลึก เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม และใช้ในชีวิตประจำวัน จัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดทำแบบฟอร์มการสั่งซื้อผ่าน Google forms ส่วนรูปแบบ Onsite จัดจำหน่ายในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และที่ห้องสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะเป็นการสั่งซื้อในรูปแบบ Pre-Order
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  2. เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกระจำคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  3. เพื่อเสริมสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม วัดได้จากแบบประเมิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 80 จากจำนวน 400 คน คิดเป็น 320 คน

 เชิงคุณภาพ  : ระดับความพึงพอใจในระดับดี 3.51 คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
สถานที่จัด :    ถนนสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ห้องสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ตึก 26 คณะวิทยาศาสตร์ Facebook : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา Instragram : sab.scisrc
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    400 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินสะสมองค์กรนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 เสื้อแจ็กเก็ต (590 บาท x 200 ตัว) 118,000
2 เสื้อโปโล (190 บาท x 200 ตัว) 38,000
3 เสื้อคอกลม (115 บาท x 200 ตัว) 23,000
รวมทั้งสิ้น 179,000