ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    จัดจำหน่ายเสื้อแจ็คเก็ต (Ms Jacket Sale)
ที่ปรึกษาโครงการ :    ผศ.ปฐมวัฒน์ สุระประจิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายจักรพันธ์ ทะรารัมย์
หลักการและเหตุผล :    เนื่องด้วยทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการจึงได้ดำเนินการจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต และของที่ระลึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ โดยให้ผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการเป็นเลือกซื้อสินค้า อีกทั้งยังได้แสดงออกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าที่ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการทำขึ้น 2. เพื่อให้นิสิตได้ใช้สินค้าที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความเป็นนิสิตคณะวิทยาการจัดการ
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,000 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยวัดได้จากแบบประเมินที่ผู้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประเมิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เกินร้อยละ 80 จากจำนวน 1,000 คน คิดเป็น 800 คน

 เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
สถานที่จัด :    ถนนสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Facebook Fanpage : สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา, Instragram : ms.saboms
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    1000 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินสะสมองค์กรนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่ามัดจำเสื้อแจ็คเก็ต+ติ้ง 45,000
2 ค่ามัดจำเสื้อโปโล 33,250
3 ค่ามัดจำBoxset 59,250
รวมทั้งสิ้น 137,500