ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม (Intania Camp)
ที่ปรึกษาโครงการ :    ผศ.จิรโรจน์ บูรณะโรจน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายกันษพงศ์ เงินเลี่ยม
หลักการและเหตุผล :    เนื่องจากการดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน การเข้าสังคมและในอีกหลาย ๆ ด้าน ซึ่งจะนำมาสู่ปัญหา อาทิเช่น ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คน หรือ ไม่สามารถปรับตัวให้พร้อมกับการเรียนได้ โดยโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม เป็นโครงการที่จะทำให้นิสิตใหม่ได้มีความรู้พื้นฐานในด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน และการเข้าสังคมในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้นทางสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเปิดภาคเรียนจริง
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้นำความรู้ ความสามารถ จากกิจกรรมสันทนาการเชิงวิชาการมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ปรับตัวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 575 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม วัดได้จากแบบประเมิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เกิน ร้อยละ 80 จากจำนวน 575 คน คิดเป็น 460 คน

 เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
สถานที่จัด :    ณ อาคาร 13 พลศึกษา และ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    568 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินสะสมองค์กรนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ค่าเสื้อโครงการ STAFF( (245 บาท x 1 วัน x 50 ) 12,250
รวมทั้งสิ้น 12,250