ข้อมูลโครงการ
ประจำปีการศึกษา :    2566
ชื่อโครงการ :    วิศวะของมันต้องมี
ที่ปรึกษาโครงการ :    ผศ.จิรโรจน์ บูรณะโรจน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายเศรษฐวิทย์ อารมย์สว่าง
หลักการและเหตุผล :    เนื่องด้วยทางสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนการสอน และการแสดงออกถึงความเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าของสโมสรนิสิตคณะ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รวมทั้งยังเป็นการแสดงสัญลักษณ์แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้มีทักษะการทำงานทางด้านผู้ประกอบการ ทั้งการจัดซื้อ และจัดจำหน่ายสินค้าของสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วัตถุประสงค์ : 
  1. เพื่อจัดทำสินค้าองค์กรที่ใช้ในการเรียนการสอนแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาในการซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับราคา และคุณภาพ
  3. เพื่อจัดทำสินค้าองค์กรเพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป้าหมาย :   เชิงปริมาณ  : มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 550 คน

 เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม วัดได้จากแบบประเมิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :   เชิงปริมาณ  : มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้เกิน ร้อยละ 80 จากจำนวน 550 คน คิดเป็น 440 คน

 เชิงคุณภาพ  : ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
สถานที่จัด :    ห้องสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา อาคาร 23 (ห้องกระจก)
ระยะเวลาตามแผน :    1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :    550 คน
แหล่งงบประมาณ :  เงินสะสมองค์กรนิสิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน
1 ไม้บรรทัดกระดูกงู x 100 ) 19,000
2 หมวก (132 บาท x 300 ระบุ) 39,600
3 วงเวียน (144 บาท x 100 ระบุ) 14,400
4 ไม้ฉากสามเหลี่ยมเขียนแบบ (51 บาท x 100 ระบุ) 5,100
5 ไม้บรรทัดลูกกลิ้ง (85 บาท x 100 ระบุ) 8,500
รวมทั้งสิ้น 86,600