วันที่เวลาผู้นัดหมายบริการสถานะ
22 สิงหาคม 256513:00 น. ID :: 00115การปรึกษาเดี่ยวยืนยันนัดหมาย
22 สิงหาคม 256509:00 น. ID :: 00122การปรึกษาเดี่ยวยืนยันนัดหมาย
25 สิงหาคม 256510:30 น. ID :: 00130การปรึกษาเดี่ยวยืนยันนัดหมาย