แบบฟอร์มขอทุนวิจัย
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนประจำปี 68
ขั้นตอนการขอรับทุน
กระบวนการจัดสรรทุน
นิยามผลงานวิจัย
-----------------------------------------
แผนยุทธศาสตร์ KU 67-70
New S-Curve 9 ด้าน
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (สกสว.) 66 – 70ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบในรูปแบบ KU ALL-Loginเนื่องจากมีการปรับปรุงระบบยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง KU ALL-Login
หากพบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์ภายใน 666702
(ปรับปรุงล่าสุด 29 พ.ค. 67)