::  
          ::  
  
** ใช้ Account Nontri สำหรับเข้าสู่ระบบ **
มีปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ 666702
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนประจำปี 2565
แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
ขั้นตอนการขอรับทุน
กระบวนการจัดสรรทุน
นิยามผลงานวิจัย
-----------------------------------------
แผนยุทธศาสตร์ KUSRC 2564-2567
แผนขับเคลื่อนวิจัย KUSRC 2565-2566